Cliquer emblèmes de totem pour l'histoire de totem.
Eagle’s Nest Pole Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 6 Figures 7 and 8 Figure 9Figure 9
Figure 1
Figure 2
Figure 3
Figure 4
Figure 5
Figure 6
Figure 7 & 8
Figure 9
Figure 10
Figure10
Content

Hli adaawag̱ahl adoḵs:

Anluuhlkwhl X̱sgaak
(nidi wilaaks adawaak tgun)

2. Ksax̱ g̱an
(nidi wilaaks adawaak tgun)
3. Yukwt giphl ts’inhlik’hl meeḵ
(nidi wilaaks adawaak tgun)
4. Ts’uuts’im lax̱-mo’on
(nidi wilaaks adawaak tgun)
5. X̱sgaagim lax̱-mo’on

Hli adawaag̱ahl ts’uuts’im tyay̓tkw oo ligii x̱sgaak ayukwshl wilphl Gitlax̱luuks. Lax̱sgiik, Sim’oogit Gitx̱’un. Ninda dox̱ g̱anhl wilps Wats’inaalukw, Lax̱ G̱anada, Sim’oogit Haym̓aas.

Sim gik’uuhl, ii sig̱yootkwhl hlguuhlgum gats Gitx̱’un, dim y̓uwim tx̱uxdiit, (lax̱ G̱anada n̓it wil G̱anadas nox̱t). Sdilithl gwitx̱a’oot (Lax̱sgiik n̓it wil Lax̱sgiiks nox̱t).Yox̱gwithl g̱apdeeḵdiit, pdeeḵhl g̱a noonax̱kwdiit. Sim hiihlukw wilk’ii sag̱ootkwdiithl dim y̓uwim tx̱uxdiit.Hoox diithl hlgu m̓aal. Wilk’ii waaxdiit, g̱o’odiit wil anloohl tx̱ux. Hlaat w̓adiithl dim g̱o’odiit, ii ḵ’ay g̱al t’ishl pdalks.Wilk’iit guutdiithl w̓ii n̓agum mooḵ, iit tḵ’al-ts’iip diithl m̓aaldiit loot. Gibadiithl dim ts’uusgim y̓ag̱a-daaw̓ihl aks. Gaks ii gamkhl lax̱ha, ii amaa luu-dox̱diit ts’im- m̓aal ii woowaḵdiit. G̱alaanhl woowaḵdiit ii saa-daaw̓ihl mooḵ wilt tḵ’al-ts’iipdiithl m̓aal, ii luubayt ulkskwdiit.

G̱anii woowaḵ n̓idiit, hlaa g̱aks ligii lugukwskwdiit, gwinaadiihl saa-daaw̓ihl tḵ’al-ts’iip’a’adiit ahl mooḵ. N̓iwil wayt ukws-ulkskwdiit wayt giiks.Nidii aluut’aahl sg̱an̓ist ii nidiit wilaaxdiit nda wil kw’ihl wildiit. Lax̱biits’iixw n̓idiit, nidiit wilaaxdiit ndahl dim y̓ay g̱o’odiit. Hlaa yukwsa ii huxw woowaḵdiit.
Hlaa sim hiihlukw ii tḵ’al-uya’ahl m̓aal diit ahl agu, n̓iwil lugukwskwsdiit. Gwinaadiihl w̓iit’ax̱ g̱an, han̓iit’al̓thl wilp wil tḵ’al-uya’ahl m̓aal. Tḵ’al-t’aahl pdo’o hlaxwhl wilp, n̓ihl ḵ’aḵdihl x̱ha’a. N̓iwil hit, “g̱alsim̓, m̓in-hlo’osim̓ hasaḵhl sim’oogit dimt ga’asim̓.”

Hlaa m̓in-bakwdiit, gwinaadiihl w̓ii wilp wil lamjax̱diit, sim mitkw ahl wil liksgigathl wineeyim lax̱-mo’on hooxdiit ahl lil̓igit. N̓iwil hagwin-w̓itkwhl w̓o’om g̱aakhl it mahlit loodiit wil: “Sim’oogit dimt an ts’ilim-doḵsim̓, dim amaa ga’atdisim̓, gilo mi ji swanhl gamgim wineexhl dim gibisim̓, dim gwantkwhl luu-tk’uuts’ilkskw dim ii luu-no’osim̓.” Wilk’ii sit’aama’am tx̱oox̱kwdiit, iit amaa ga’atdiit, nimdiit swandiithl wineex.Amaa g̱alimḵshl bag̱adihl hlgim haanaḵ’hl Sim’oogit, n̓iwil hit ahl k’uba ii’uxwt, dim niinikskwdiithl hlgim haanaḵ’t.

Ii n̓ihl wilt, niinikskwdiit hlgim haanaḵ’hl sim’oogit. Nidiit wilaaxdiit hlaa dim̓ishl k’uuhl wildiit. Han̓iig̱ootdiithl ḵ’am hlibuum sahl wildiit, ii hlaa w̓iitax̱ ii’uxw diit.Aamhl g̱an̓agwit ii w̓aagitgatkwdiit ahl g̱a’angigatkwdiit.Hasaḵdiithl dim luu-hilyaltkwdiit ahl g̱alts’ap wil bakwdiit. Wilk’iit anooḵhl sim’oogithl dim luu- hilyaltkwdiit. Iit hlimoomdiit ahl wil gwildim g̱ootdiit. Wilk’iit mitmit’inhl x̱ha’ahl g̱al’inḵ ahl wil liksgigathl gwalgwa wineeyim lax̱-mo’on. G̱abooḵ, tx̱ux, t’ibin hoon g̱anhl wil liksgigathl amaa wineex.

Hlaat hagwin-doḵdiithl w̓iit’ax̱ g̱al’inḵ awa’ahl m̓aal wilk’iit t’ax̱t’a’ahl nakshl sim’oogit, wilk’ii k’uba sisuushl g̱al’inḵ. Dim g̱an aam wilaa luu-dox̱t ahl ts’im- m̓aal. Hlaa hliskwhl gwildim g̱ootdiit, ii lip n̓ihl nakshl sim’oogit dimt an didaaw̓ihldiit. Sim ḵ’am g̱og̱athl m̓aal ahl waaxt, ii lip a-bax̱kwhl m̓aal.

Yukwhl wildiit silkwhl lax̱-mo’on, n̓iwilt nax̱n̓adiithl w̓ii x̱sduutkw g̱alaandiit. N̓iwil hihl hanaḵ’:“Gwilks-haphapkw n̓isim̓ ahl sg̱ana’a, gilo ji ksi-gixga’askwsim̓, nimdii aamhl dim wilim̓ jidaa ksi-gixga’askwsim̓. Ii wildiit, wayt wil haw̓hl w̓ii x̱sduutgwit. N̓iwil hihl hanaḵ,: “Way gom̓, sim ga’ahl g̱alaanim̓. “N̓iwilt ga’adiithl lax̱ha angeets’, sim tx̱aa jag̱a-aḵhlkw wil liksgigathl willoohl lax̱ha w̓itkw lax̱-aks. Sim amg̱oogit hlaa wil luu-daaw̓ihl hloḵs. N̓iwil hihl hanaḵ’.“N̓ihl wat tgus ahl “Gwiis Liplip’il.” N̓ihl mi dim sim siwadihl gwiis g̱anm̓ala’asim̓. Dim ming̱a-luu-dox̱ ahl wilpsim̓. Gilo ji g̱ooḵ’asisim̓ loot.”

N̓iwil hak’sim huxw bax̱diit, iit huxw nax̱n̓adiit wil x̱sduutkw, ii huxw hihl hanaḵ’ loodiit. “Gwilks-haphapkwsim̓ ahl sg̱ana’a gilo ji ksi-gixga’askwsim̓.” Hlaa haw̓hl w̓ii x̱sduutgwit: “Way gom̓. Gwilks-gixga’askwsim̓,” n̓iwilt ga’adiithl w̓ii x̱sgaak, tx̱aa jag̱a-n̓ii-bahl t’img̱est lax̱-aks. Nax̱nog̱am x̱sgaak tgus, ksax̱ hli t’img̱esthl ga’asim̓ ii tx̱aa jag̱a-n̓ii-bahl t’img̱est lax̱-aks. Bahlkw X̱sgaakhl wat. Dim ming̱a-luu-dox̱hl ayukws tgun loosim̓, gilo ji g̱ooḵ’asisim̓ loot.

Wilk’ii huxw sit’aama’am bax̱diit, n̓iwilt g̱aks ga’adiit lax̱-ts’eehl aks wayt gits’oon. Hlaa jag̱am-aḵhlkwdiit ii k’ax̱ gidii-gyoo diit ahl ts’im-anluuloo, dim k’ax̱ tx̱oox̱kw n̓idiit. Sim n̓iwil gyoodiit di huxw nax̱n̓adiithl w̓ii x̱sduutkw. Ii huxw hihl hanaḵ,’ “Gwilks haphapkwsim̓, gilo ji ksi-gixga’askwsim̓.” Hlaa haw̓hl x̱sduutkw. “Way gom̓, sim k’ii ga’ahl ts’im-aks,” ii wildiit.

N̓iwilt ga’adiithl w̓ii G̱amaats, luu- hasbaa-dox̱hl ii’uxwt ahl hli g̱a’an’unt, ii luu-tḵ’al-wanhl bilaa loot. Nax̱nog̱am G̱amaatshl wahl ayukws tgus, dim luu- dox̱ loosim̓, gilo ji g̱ooḵ’asisim̓ loot.

Hlaa hliskwhl tx̱oox̱kwdiit, wilk’ii huxw sigyootkwdiit. Bibax̱diit, n̓iwilt huxw nax̱n̓adiithl w̓ii x̱sduutkw, iit huxw gwin gwilks-haphapkwhl ii’uxwt. Hlaa haw̓hl w̓ii x̱sduutkw, n̓iwil huxw hihl hanaḵ’: “Way gom̓, ksi-gixga’askwsim̓.” Gwinaadiihl w̓ii bilaa. Gwiis bilaahl was gus-dis. Dim luu-dox̱hl ayukws tgus loosim̓, gilo ji han̓iihashuskwsim̓ loot. N̓ihl dim wahl gwiis g̱anm̓ala’asim̓hl, ’Gwiis Bilaa.’

Wilk’ii sit’aama’am bax̱diit n̓iwilt g̱aks ga’adiithl g̱alts’ap wil bakwdiit. Nidiit wilaaxhl gat naa n̓idiit, n̓iwilt yeetdiithl lim’ooy̓. Hlaa k’atskwdiit, dimt wilaa wilaaxhl gat naa n̓idiit, iit gwin̓adiit dimt anooḵhl sim’oogithl dim jag̱am-gyoodiit. N̓iwil gwilks-mahlkwdiit, n̓iwilt g̱aks wilaaxhl gat naa n̓idiit. Liksgigat wilaa jipjapdiit g̱an̓agwihl kw’itkw’ootkwdiit.

Wilk’iit sit’aama’am t’ukws-doḵdiithl lugum g̱al’inḵdiit. Sim n̓iwilt dox̱diithl g̱al’inḵ lax̱-ts’eehl aks wilk’ii hak’sim luu-hilyaltkwt ahl hli g̱adipdiit. Hlaa t’ukws- g̱oodahl lukwdiit ii w̓ii g̱ak’elihl wil dox̱t tgun lax̱-ts’eehl aks. Luu-aamhl g̱oothl sim’oogit, iit t’aadihl w̓ii lil̓igit. Iit huwo’ohl gat, gwinga’adit wil hak’sim dildilsihl gwisliskwt.

Hlaa aamhl g̱an̓agwit n̓iwil his sim’oogit Gitx̱’un as sim’oogit Haym̓aas: “Dim guudim̓hl nax̱nog̱am x̱sgaak dim n̓ii-t’aa lax̱-pts’aans Gitx̱’un. Ii Haym̓aas dim an guuhl nax̱nog̱am G̱amaats, dim n̓ii t’aa lax̱-pts’aan.” Iit guus Gitx̱’unhl gwiis bilaa, ii gwiis liplip’ilhl dii guudis Haym̓aas ahl dim wahl gwiis g̱am̓ala’adiit.

6. N̓eeḵhl
(nidi wilaaks adawaak tgun)
7. Wiyitgum hanaḵ’ (G̱anaaw̓)
8. G̱anaaw̓

Sim gik’uuhl, ii hasaḵhl hlguuhlgum gats Gitx̱’unhl dim sinlaaxwt, dim silsdilithl gwiloonhl ansipsiip’insgum ii’uxwt ahl g̱alts’ap. Lax̱ G̱anadahl hlguuhlgum gats Gitx̱’un ii w̓itkwt ahl wilps Haym̓aas. G̱anadat nox̱hl hlgu gat. Ḵ’ay yukwhl kw’oot’ishl g̱ag̱oothl hli gadihl g̱alts’ap wil kw’ootkwhl gwislisim hanaḵ’s Gitx̱’un, wat as Ḵ’alaḵ’un. Yaamag̱ahl nax̱nog̱am G̱anaaw̓ n̓it. Iit dikw’ootkwt w̓itkw ahl g̱alts’ap.

G̱ooḵhl dim ukws-heetkwhl k’uba ii’uxwt, iit saa-gwin̓adihl hlguuhlgum gats Gitx̱’unhl g̱aydim nax̱naax̱t. Nidiit anooḵs Gitx̱’un ahl wil lip ayukwsdiit loot. Ḵ’ap ayuuḵ nimdii anooḵs dimt hooxhl liks pdeeḵhl ayukwshl sim’oogit, wil Lax̱sgiikhl wilit loot. Lax̱ G̱anada hlgu gat, nidii laa-hitkwhl hlgu gat ḵ’ap hasaḵt dimt hooxhl g̱ayts nigwoott. Ii lip agu wilaa wilhl hlgu gat, g̱ax̱bi wiyitkw, yukwhl wilt di anoog̱as Gitx̱’un wil dimt hooxhl gayt. Luu-aamhl g̱oothl hlgu gat wilt da’aḵhlkwhl g̱ayt. Wilk’iit y̓ag̱a-guutdiit m̓aal, wilk’ii sit’aama’am waaxdiit, n̓akwhl dim g̱o’odiit. Hlaat w̓adiit wil gisi-bax̱hl hlgu aks wil misihl laaxw, wilk’ii sit’aama’am y̓uxwdiit. Nidii aam wilaa wilhl hlgu gat loot. Tx̱aa n̓itkws dimt hats’ihl laaxwhl dii n̓ax̱t, ii gwanim saa-t’igwantkwhl g̱aydim nax̱naax̱t, ii huxw huuthl laaxw. Ii wilt w̓ii sa, gwanim saa-t’igwantkwhl g̱aytt. Sim siipkwhl g̱oott, iit n̓ii-ḵ’an yajax̱hl g̱aytt lax̱-aks iit haks hli g̱adoo’os ḵ’alaḵ’un hli kw’ootgwit.

Hlaa k’aa daaw̓ihl sa, wilk’ii silakwshl k’uba ii’uxwt. Luu-gapdiithl ts’eets’iks iit luu-dox̱diithl lo’op loot, iit n̓ii-simihldiit. Hlaa limlamkhl lo’op, wilk’iit n̓ii-dox̱diithl aksim bilaḵ ii hiinaḵ, wilk’iit luu-dox̱diithl hoon loot. Iit huxw n̓ii-hap diit ahl hiinaḵ g̱anhl aksim bilaḵ, ii n̓ii- hapdiit ahl ts’eets’iks. (Siwatkw tgus ahl saal̓ip) Hlaa hugax̱ wilaa ankwst, iit saa-doḵdiit hli habit. Hlaa dim tx̱oox̱kwdiit iit huxw g̱o’odiithl hiinaḵ, n̓ihl hooxdiit ahl wo’osdiit. Iit amaa n̓ii-dox̱diithl ankwsim hoon loot hlaa dim tx̱oox̱kwdiit. N̓iwil w̓itkwhl hlgu g̱anaaw̓ iit n̓ii-g̱oskwhl hoonhl dim gipdiit. Sim siipkwhl goothl hlguuhlgum gats Gitx̱’un iit guuhl hlgu g̱anaaw̓ iit n̓ii-uxt lax̱-anlakw.

Hlaa yukwhl dim huxw sit’aama’am tx̱oox̱kwdiit iit huxw n̓ii-g̱oskwhl k’eegwihl hlgu g̱anaaw̓hl dim gipdiit. Tḵ’al-yeehl siipkwhl g̱oothl hlguuhlgum gats Gitx̱’un, iit huxw n̓ii-uxt lax̱-anlakw. Hlaa sim yukwhl dim huxw tx̱oox̱kwdiit, n̓iwilt huxw n̓ii-g̱oskwhl ts’uu gwilal̓thl g̱anaaw̓hl dim gipdiit. N̓iwilt huxw n̓ii-ux hlgu gat lax̱-anlakw.

Gwinaadiihl hlaa dii aat’ikshl w̓ii g̱anaaw̓, iit huxwdiit n̓ii-g̱oskwhl hoonhl dim gip diit. Tḵ’al-yeehl siipkwhl g̱oothl hlgu gat, iit gidii-guuhl w̓ii g̱anaaw̓ iit tx̱aa n̓ii- mag̱at lax̱-anlakw. Bag̱ahl silg̱a-wilit dimt leel̓tdiit n̓it. Nidii aamhl dim wilim̓, dim x̱hootgwit n̓uum̓, nidii n̓aam amukwst loodiit.

Guudithl w̓ii g̱anaaw̓ iit n̓ii-uxt lax̱-anlakw iit guuhl g̱an iit ṉii-dax̱yugwit wil wayt kwhlii-dalbikskwhl w̓ii g̱anaaw̓ ii n̓uw̓t.

Sim n̓iwil n̓uw̓hl w̓ii g̱anaaw̓ iit nax̱n̓adiit wil wiyitkwhl han̓aḵ’ sbayt-g̱ang̱an gililx. Diwiyitgwihl hanaḵ’hl hit: “Agu mag̱an sim simihl didilsit. Hlgiy̓hl k’uba g̱anaaw̓ ii naksiy̓ ahl w̓ii g̱anaaw̓. Luu-am’aamhl g̱ag̱ootdiit dimt ts’ilayxwdiit n̓iin wil w̓itgwin.”Diwiyitgwihl han̓aḵ’hl hit.

Lax̱biits’iixwhl k’uba ii’uxwt ii hidiithl dim huutdiit. Wilk’ii y̓ag̱a-g̱oldiit ts’im- m̓aal iit ukws-guxwdiit, ii sit’aama’am waaxdiit.

Yox̱gwihl hanaḵ’hl g̱alaandiit lax̱-ts’eehl aks, diwiyitgwithl hit. “Agu mag̱an sim simihl naksiy̓, agu mag̱an simihl hlgiy̓? Yukwhl luu-am’aamhl g̱ag̱ootdiit wilt ga’adiit n̓iin.” Hooyithl w̓ii sitl’aḵ’kwt iit dax̱yugwihl ḵ’aat’, n̓ii-t’aahl w̓ii g̱anaaw̓ ahl hli ts’iw̓int.

Sim luug̱atg̱oot’inskwhl k’uba ii’uxwthl waaxdiit. N̓iwilt x̱hootkwhl hanaḵ’ n̓idiit yukwt diwiyitkwhl hit. “Dim luu- gik’yoolim daxw n̓isim̓ gwilks-yukwsim̓ ahl wil joḵsim̓, txaa n̓itkws mi wil sim giiskwhl ts’iw̓inḵhl. Hlaat k’il̓a giiskwdiithl ts’iw̓inḵhl, ii hlguuhlgum gats Gitx̱’unhl ksg̱oog̱am hasbaa-hlo’ot ts’im- m̓aal. Wilk’ii luu-g̱atg̱oot’inskwhl k’uba ii’uxwthl waaxdiit. Ii n̓ihl wil saa-gik’yooldiit, luu-hugax̱hl hihl hanaḵ’ an yox̱kwdiit.

Ii ḵ’am k’yoohl hlgu gathl ginaa-didilsit, iit nax̱n̓ahl wil hihl hanaḵ’ loot dim huxw dii n̓uw̓ n̓iin hliskw mi dim mahlihl ag̱ug̱an wilsim̓.

Hlaa hagwin-dilpkwt ahl g̱alts’ap ii ayaawaatkwt ii wiyitkwt, iit wilaax hli gadihl g̱alts’aphl liksgathl wildiit. Iit y̓ag̱a- doḵdiit mm̓aal iit luu-daltkwdiit. Hlaa hagwin-lakdiit awa’ahl m̓aalhl k’uba ii’uxwt, iit gidax̱diit ndahl wildiit.

N̓iwil hit: “Nindii da’aḵhlkw ni dim mahlit loosim̓, ḵ’ap dim bax̱-guudisim̓ n̓iiy̓ ahl wilphl sim’oogit n̓i dim wil g̱aks adawaag̱ahl ndahl y̓ay ḵ’ap wilim̓.”

N̓ihl wildiit, nuut’indiit n̓it iit diyeediit ahl wilphl sim’oogit, iit amaa t’aatdiit ts’im- wilp. Hlaa k’ax̱ haw̓hl sigatkwhl gat, n̓i wilt sit’aama’am mahlihl ndahl y̓ay ḵ’ap wildiit. Iit sit’aama’am adawaag̱ahl wilt hakshl hlgu gathl g̱ayts nigwoott iit n̓ii- yajax̱t lax̱-aks, iit huxw n̓ii-tx̱eldihl k’uba g̱anaaw̓ g̱anhl w̓ii g̱anaaw̓ lax̱-anlakw. N̓i wilt nax̱n̓adiit wil wiyitkwhl hanaḵ’, iit x̱hootkwdiit. Sim n̓iwil hliskwhl adawaaḵt ii huxw dii hasbaa-hlo’ot.

Sim n̓iwil n̓uw̓t wilk’ii w̓itkwhl hanaḵ’ ahl g̱alts’ap yukwdithl w̓ii ḵ’aat n̓ii-t’aahl g̱anaaw̓ loot. N̓iwil hit, ndahl wilsim̓ g̱an mi ax̱ siwilaay̓inhl g̱ahlgisim̓hl dim w̓ii x̱ooskwdiit. Sim n̓iwilt hit’inhl ḵ’aatt wil k’ii ksi-buxwhl lakw loot. Iit t’ip-mihlihl g̱alts’ap, tḵ’al-mihl hli gadihl g̱alts’ap.

Y̓askwhl k’yoolhl hlgu hanaḵ’ iit luu-dit’aas nits’iits’t ts’im-wilba y̓askw. Ksax̱ n̓idiithl limootgwit. Iit wilaaxhl wiyitgum hanaḵ’ wil luu-wandiit loot, iit adawaag̱ahl agug̱ant t’ip-mihlihl g̱alts’ap. Dimt wilaa wilaaxhl gat agug̱an diltkwt iit t’ip-mihlihl g̱alts’ap.

9. T’aam Ts’imilx
(nidi wilaaks adawaak tgun)
10. (nidii sim wilaakst, ligii w̓ii n̓agum ts’aḵhl hagwil̓ooḵ’ oo ligii biyooskw)
Figure 10
Content
1. Aigle sur un nid
(histoire inconnue)
2. Partie lisse du totem
(histoire inconnue)
3. Écureuil mâchant une pomme de pin
(histoire inconnue)

4. Cormoran

Il y a bien longtemps, lorsque Gitx̱’un, le chef des Aigles, et son peuple vivaient encore au nord sur la côte de l’Alaska, Gitx̱’un se fit faire un chapeau en peau et en plumes de cormoran. Il le porta pendant de nombreuses années pour se protéger de la pluie et le chapeau fit bientôt partie de ses insignes. Il devint par la suite un objet de famille pour ses descendants, qui adoptèrent le Cormoran comme emblème.

5. Aigle de mer

L’histoire de l’emblème de l’Oiseau-Tonnerre ou de l’Aigle provient du chef Gitx̱’un de la lignée Lax̱ Luuks des Aigles et du chef Haym̓aas de la lignée Git wats’inaalukw des Corbeaux.

Il y a très longtemps, le fils de Gitx̱’un (qui appartenait à la tribu du Corbeau/Grenouille par le lignage de sa mère) et son cousin (qui était un Aigle selon son héritage matrilinéaire) décidèrent d’aller pêcher le flétan. Ils se rendirent un matin en pirogue à un endroit qui semblait propice à la pêche au flétan.

Ils arrivèrent à destination à marée haute. L’eau était calme et le soleil brillait. Comme ils voulaient attendre l’étale, ils attachèrent leur pirogue avec un long ruban d’algue, puis ils s’étendirent dans le fond du canot et s’endormirent. Pendant qu’ils dormaient, l’algue se détacha de la pirogue et ils se mirent à dériver.

Ce n’est que beaucoup plus tard qu’ils se réveillèrent et se rendirent compte que la pirogue s’était détaché. Ils avaient dérivé loin en mer et ne pouvaient plus voir la terre. Ils étaient désemparés et ils avaient peur, mais comme la nuit venait, ils ne pouvaient rien faire d’autre que de se rendormir.

Le lendemain matin, ils se réveillèrent en sursaut lorsque leur pirogue frappa quelque chose. Ils étaient sous une grande maison soutenue par des pilotis de bois. Ils virent une porte dissimulée sous la maison. La porte s’ouvrit et un esclave les interpella. « Montez, dit-il, le Chef veut vous voir. »

Ils montèrent et se trouvèrent dans une énorme longue maison où il y avait toutes sortes de poissons et de fruits de mer apprêtés pour un festin. Une petite souris arriva et leur dit : « Le Chef de l’Air vous a capturés. Faites attention lorsque vous mangerez. Ne soufflez pas sur votre nourriture, sinon une violente tempête s’abattra sur vous et vous fera périr. » Ils mangèrent donc en prenant soin de ne pas souffler sur leur nourriture.

Le Chef avait deux belles filles. « Vous allez prendre mes filles pour épouses », dit-il. C’est ainsi que les garçons épousèrent sans plus tarder les filles du Chef de l’Air.

Les garçons ne s’étaient pas rendu compte que plusieurs années avaient passé. Ils avaient l’impression de n’avoir été là que quelques jours, mais en réalité ils étaient devenus des jeunes hommes. Après un certain temps, leur village leur manqua et ils voulurent y retourner. Le Chef accepta de les laisser partir et il les aida à se préparer. Des esclaves remplirent leur pirogue de boîtes en cèdre plié pleines de toutes sortes de poissons et de fruits de mer séchés : otarie, coques, flétan et saumon, entre autres.

À mesure qu’ils apportaient les boîtes de nourriture, l’épouse du Chef touchait celles-ci pour les rapetisser afin qu’ils puissent en placer le plus grand nombre possible dans la pirogue. Lorsque les garçons furent prêts à partir, l’épouse du Chef monta elle aussi à bord. Elle donna un petit coup sur la pirogue et celui-ci se mit à avancer par lui-même.

Comme ils se déplaçaient au-dessus de la mer, ils entendirent un grand bruit derrière eux. La femme leur dit de se cacher sous leur natte d’écorce de cèdre et de ne pas regarder jusqu’à ce que le bruit ait cessé. « Si vous regardez, nous allons tous périr », les avertit-elle. Le bruit s’estompa enfin et elle leur dit : « Maintenant vous pouvez regarder en arrière. »

Le ciel au sud était peint de toutes les couleurs. C’était un coucher de soleil magnifique, appelé Gwiis Liplapil en Nisg̱a’a. La femme leur dit : « C’est ainsi que vous nommerez votre couverture d’apparat : Beau coucher de soleil de toutes les couleurs. Cet emblème appartiendra à vos deux lignages; ne vous le disputez pas. »

Un peu plus loin, ils entendirent encore un grand bruit. La femme leur dit à nouveau de se cacher sous leur natte et de ne pas regarder derrière. Le bruit cessa et elle leur dit qu’ils pouvaient regarder vers l’arrière.

Lorsqu’ils levèrent la tête, ils virent une énorme tête d’aigle sur l’eau. C’était un aigle surnaturel géant – la tête seulement, les plumes blanches étalées sur tout l’horizon de la mer. « Cette vision a pour nom Baahlkw x̱gaak, dit la femme. Cet emblème appartiendra à vos deux lignages; ne vous le disputez pas. »

Ils repartirent et aperçurent bientôt une ligne de côte au loin. Ils s’en approchèrent et entrèrent dans une baie pour manger. Aussitôt arrêtés dans la baie, ils entendirent un grand bruit et la femme leur dit de se cacher sous leur natte. Lorsque le bruit cessa, elle leur dit : « Vous pouvez sortir maintenant, et regardez dans l’eau. »

Ils virent dans les profondeurs de celle-ci une étoile de mer géante couverte de coquilles d’haliotide, dont chacun des bras portait une effigie d’homme. « C’est l’Étoile de mer surnaturelle, dit la femme. Vous l’adopterez comme emblème dans vos deux lignages; ne vous le disputez pas. »

Après avoir mangé, ils repartirent. Une fois de plus, ils entendirent un grand bruit et se cachèrent. Lorsqu’ils eurent la permission de regarder derrière, ils virent une immense coquille d’haliotide appelée Gwiis bilaa en Nisg̱a’a. La femme leur dit : « Vous prendrez l’Haliotide comme emblème de vos lignages et vous l’utiliserez dans votre couverture d’apparat. »

Ils arrivèrent enfin au village d’où ils étaient partis plusieurs années auparavant. Les gens ne les reconnaissaient pas et se demandaient qui ils étaient. Les deux jeunes hommes entonnèrent un chant de paix en arrivant dans leur pirogue afin de signaler qu’ils venaient au village en paix. Ils demandèrent la permission de mettre pied à terre et se présentèrent. Les gens les avaient oubliés parce qu’ils avaient été partis si longtemps.

Ils déchargèrent de la pirogue toutes les boîtes en cèdre plié. Dès qu’ils les posaient par terre, les boîtes reprenaient leur taille normale. À la fin, il y avait une grosse pile de boîtes sur la plage et le chef du village en était très heureux. Il fit une grande fête et invita tous les gens des alentours pour célébrer le retour des jeunes hommes.

Plus tard, le chef Gitx̱’un dit au chef Haym̓aas de la tribu du Corbeau : « Nous adopterons l’Aigle surnaturel comme emblème. » Pour sa part, la tribu du Corbeau prit pour emblème l’Étoile de mer surnaturelle. C’est pourquoi ces emblèmes ornent leurs totems respectifs. Gitx̱’un prit l’Haliotide pour sa couverture d’apparat et les Corbeaux prirent le Beau Coucher de soleil pour la leur.

6. Baleine
(histoire inconnue)

7. Femme qui pleure
8. Grenouille

Les figures 7 et 8 illustrent l’histoire de la Femme qui pleure.

Il y a très longtemps, le fils de Gitx̱’un, le chef des Aigles, voulut aller à la pêche avec quatre jeunes amis de son village. Le fils de Gitx̱’un appartenait au clan du Corbeau de Haym̓aas, selon le lignage de sa mère. En ce temps-là, on s’inquiétait de la disparition de Ḵ’alaḵ’un, la fille de Gitx̱’un, qui, selon les rumeurs, avait été ensorcelée par une Grenouille surnaturelle et emmenée loin du village.

Avant que le groupe ne parte en pirogue, le fils de Gitx̱’un supplia son père de lui laisser emporter son précieux chapeau de Cormoran, un insigne prisé du chef. La famille était réticente à acquiescer à sa demande parce que le chapeau appartenait à la tribu de l’Aigle et que le garçon était de la tribu des Grenouilles. Mais il se lamenta tant et si bien qu’ils finirent par le laisser partir avec le chapeau.

Le garçon était bien content. Le groupe mit la pirogue à l’eau et pagaya le long de la côte jusqu’à une bonne distance du village. Enfin, ils trouvèrent un ruisseau à truites et se mirent à pêcher.

Mais le fils de Gitx̱’un ne tarda pas à avoir des problèmes. Chaque fois qu’une truite s’approchait de son hameçon, son chapeau de Cormoran tombait dans l’eau et faisait fuir la truite. À la longue, il devint si fâché qu’il attrapa le chapeau et en donna des coups dans l’eau en le maudissant.

À la fin de l’après-midi, les garçons préparèrent un feu sur le bord du ruisseau pour y faire cuire leurs truites. Ils creusèrent un trou, le remplirent de pierres et firent un feu par-dessus. Ils placèrent ensuite de la mousse, qu’ils avaient mouillée, sur les pierres chaudes. Puis une couche de chou puant, tous les poissons qu’ils avaient pris, une autre couche de chou puant et encore de la mousse mouillée. Ils recouvrirent le tout avec de la terre (appelée Saal̓ip). Au bout d’une heure, le poisson était cuit et ils le déposèrent sur des feuilles de chou puant en guise d’assiettes.

Au moment où ils s’apprêtaient à manger, une petite grenouille survint et sauta sur le poisson. Furieux, le fils de Gitx̱’un jeta la petite grenouille dans les flammes.

Comme ils se remettaient à manger, une deuxième petite grenouille apparut, qui sauta sur leurs truites. Le fils de Gitx̱’un la saisit avec rage et la jeta elle aussi au feu.

Une troisième petite grenouille connut le même sort que les précédentes.

Finalement, une grosse grenouille arriva et sauta sur les truites. Le fils de Gitx̱’un s’enragea encore et saisit la grenouille, qu’il s’apprêtait à jeter dans le feu.

Un de ses amis l’avertit : « Ne fais pas ça –c’est tabou – il t’arrivera malheur si tu fais du mal à ces grenouilles! »

Mais il n’écouta pas. Il jeta la grenouille dans le feu et l’y tint avec un bâton jusqu’à ce qu’elle fût toute brûlée et ratatinée.

Dès que la grosse grenouille fut morte, les garçons entendirent une femme qui pleurait dans la forêt. Elle sanglotait en disant : « Pourquoi les as-tu brûlées vives? Les petites grenouilles étaient mes bébés, la grosse grenouille était mon mari et nous étions heureux de voir le fils de Gitx̱’un. »

Les garçons eurent peur. « Partons tout de suite! », dirent-ils. Ils sautèrent dans leur pirogue et s’éloignèrent rapidement.

Derrière eux, la femme apparut sur la plage. Elle s’écria : « Pourquoi as-tu brûlé mon mari? Pourquoi as-tu brûlé mes enfants? Ils étaient contents de te voir! »
Elle portait un gros labret dans la lèvre inférieure et tenait une canne dont le pommeau était orné d’une Grenouille.

Tandis que les garçons continuaient de pagayer, elle leur lança une malédiction. Elle leur dit qu’ils mourraient un par un sur le chemin du retour, en franchissant chaque pointe le long du rivage.

Le fils de Gitx̱’un mourut d’abord lorsqu’ils franchirent la première pointe. Les autres garçons, qui continuaient de pagayer, moururent à tour de rôle, comme l’avait prédit la Femme qui pleure.

Lorsqu’il ne resta plus qu’un garçon, il entendit la Femme qui pleure le maudire à nouveau, disant qu’il mourrait lui aussi dès qu’il aurait raconté ce qui leur était arrivé.

À l’approche du village, le garçon commença à crier et à pleurer en même temps. Les gens surent qu’il était arrivé un malheur. Plusieurs le rejoignirent avec leurs pirogues et lui demandèrent ce qui était arrivé.

« Je ne peux pas vous le dire maintenant – emmenez-moi à la maison du chef et là je vous dirai exactement ce qui s’est passé. »

Ils l’habillèrent et l’amenèrent à la maison du chef. Lorsque les gens eurent cessé de pleurer, il raconta comment le fils de Gitx̱’un avait maudit le chapeau de Cormoran et brûlé vives les grenouilles, puis comment la Femme qui pleure les avait maudits, et il était mort.

À ce moment-là, la Femme qui pleure arriva au village. Pleurant et gémissant, elle s’écria « Pourquoi n’avez-vous pas dit à vos enfants d’être respectueux? » Puis, de sa canne ornée d’une grenouille, elle frappa le sol. Chaque fois qu’elle le frappait, de hautes flammes s’élevaient de la canne. Bientôt le village entier s’enflamma et fut rasé par le feu. Plusieurs furent brûlés vifs.

Pendant ce temps-là, une grand-mère et sa petite-fille s’étaient retirées dans une hutte souterraine dans le village. Elles se tenaient à l’écart parce que la petite-fille avait ses premières règles. Elles survécurent au feu. La Femme qui pleure savait qu’elles étaient là; elle leur dit pourquoi elle avait brûlé le village et les avait épargnées afin qu’elles se rappellent cette histoire et enseignent la leçon à leur peuple.

9. Castor assis
Il y a bien longtemps, la lignée de Gitx̱’un vivait à Gits’ilaas le long de la rivière Skeena. Un matin, un des chefs de cette lignée fut trouvé mort dans son lit, le corps transpercé d’une flèche. Sa famille examina la flèche, et constata qu’elle était très bien taillée et bien lisse avec une pointe en os.
Les neveux du chef assassiné firent une fête à laquelle ils invitèrent tous les habitants du village afin qu’ils les aident à identifier l’assassin. La flèche circula parmi tous les convives, mais personne ne put dire qui l’avait taillée.
Arrivèrent alors deux étrangers, deux gros hommes, qui s’assirent près de la porte. Quand vint leur tour d’examiner la flèche, l’un d’eux s’exclama : « Oh! La voici! C’est celle de Pelemgwa. » Ils se levèrent aussitôt et déguerpirent, emportant la flèche avec eux.
Les invités les suivirent jusqu’au lac près du village, où ils les virent sauter à l’eau. Lorsque les deux hommes refirent surface, les gens virent deux gros castors qui s’éloignaient à la nage, l’un deux tenant une flèche dans sa gueule. Ils comprirent alors que le chef Castor avait tué leur propre chef.
Les gens conçurent un plan pour tuer le grand Castor, qui avait un gros barrage sur le lac. Les Corbeaux et les Aigles firent un trou dans le barrage avec leurs lances et attendirent que le Castor vienne le réparer. Lorsque le Castor se présenta, Corbeaux et Aigles le frappèrent d’un coup de lance en même temps.

Il y eut un long combat et la lance des Corbeaux finit par tomber. C’est pourquoi, lorsque le Castor fut enfin tué, les Aigles de la lignée de Gitx̱’un prirent possession de l’emblème du Castor.

10. (emblème incertain – Monstre au Long Nez Coupant ou Moustique)
Figure 10